• CELE 9 CETE ÎNGEREŞTI

  Serafimii

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- Heruvimii

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Scaunele şi Tronurile


  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Domniile

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Puterile


  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Stăpânirile

  -------------------------------------------------------------------------------------------------Începatoriile
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Arhanghelii
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Îngerii
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Serafimii:cei cu şase aripi sunt îngerii care se găsesc cel mai aproape de Dumnezeu (Isaia 6, 2) şi care, datorită apropierii lor de Domnul, seamănă cu focul (Evrei 12, 29; Daniel 7, 9; Ieşirea 24, 17; Psalmi 103, 4). Ca urmare, ei au fost numi şi serafim, care în ebraică înseamnă în flăcări. Ei sunt înflăcăraşi de dragostea pentru Domnul şi îi călăuzesc pe ceilal şi către această dragoste.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Heruvimii:cei cu ochi mulţi sunt a doua ceată din ierarhia îngerească, după serafimi, stând înaintea Dumnezeului atotştiutor în lumina inefabilă. Ei strălucesc întotdeauna de lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, a Înţelepciunii Sale şi a cunoaşterii tainelor lui Dumnezeu. Numele de 'heruvim' înseamnă 'înţelegere deplină' sau 'împărtăţirea înţelepciunii' în ebraică, ei sunt luminaţi şi astfel, prin heruvimi, înţelepciunea este transmisă şi altora şi luminarea ochilor spirituali este dată pentru vederea lui Dumnezeu şi pentru a primi înţelepciunea Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu "şade între heruvimi".Reprezentând tainele cereşti, în Vechiul Testament, figurile heruvimilor împodobeau sanctuarul. Doi heruvimi din aur erau aşezaţi pe scaunul milei - chivotul Legii - şi Domnul vorbea poporului său dintre ei (Ieşirea 25, 17-22). Figuri de heruvimi erau ţesute pe perdelele tabernacolului.
  În timpul Liturghiei credincioşilor, se cântă cântarea heruvimilor, credincioşii închipuindu-i atunci pe heruvimii între care stă Domnul
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Scaunele şi Tronurile:sunt a treia ceată a îngerilor de Dumnezeu purtători, după serafimi şi heruvimi, numiţi astfel de Sfântul Dionisie Areopagitul. Ei stau înaintea Celui din înălţimi şi poartă numele de "Tronuri" pentru că pe aceştia, ca pe nişte tronuri inteligibile stă Domnul în chip spiritual. Ei nu sunt numiţi "purtători de Dumnezeu" după Fiinţa Lui, ci după Har şi după slujba pe care o îndeplinesc, după cum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Trupul Domnului Iisus Hristos, în schimb, după cum scrie Sfântul Vasile cel Mare, este numit "purtător de Dumnezeu" după Fiinţa lui Dumnezeu, pentru că era unit în mod indivizibil (de nedespărţit) cu Dumnezeu Cuvântul însuşi. Astfel, Tronurile sunt "purtătoare de Dumnezeu" după Har şi datorită slujbei pe care o îndeplinesc, ceea ce în chip tainic şi de nepătruns înseamnă că Îl poartă pe Dumnezeu în ei înşişi. Şezând pe Tronuri într-un mod pe care mintea umană nu-l poate înţelege, Domnul face judecăţile Sale drepte, după cuvântul împăratului prooroc David: "şezut-ai pe scaun, Cel ce judeci cu dreptate".Prin aceşti îngeri se manifestă în primul rând dreptatea lui Dumnezeu; ei slujesc dreptăţii Sale, slăvind-o şi înzestrând cu puterea ei pe judecătorii pământeşti, ajutându-i pe regi şi pe ceilalţi stăpânitori să facă judecăţi drepte.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Domniile: sunt una din cetele îngereşti. Ei sunt asfel numiţi deoarece au autoritate asupra îngerilor din cetele inferioare, îndrumându-i spre împlinirea poruncilor dumnezeieşti. Administrarea întregului univers, buna păstrare a tuturor regatelor şi principatelor, pământurilor şi a tuturor popoarelor, neamurilor şi naţiunilor le este şi aceasta încredinţată, întrucât fiecare regat, neam, popor, pentru întreaga ţară, un păzitor şi ocrotitor al său din ceata îngerească a Principatelor. În plus, după Sfântul Grigorie Dialogul, slujba acestei cete îngereşti mai constă şi în a-i învăţa pe oameni să răsplătească pe toţi cei cu autoritate după chemarea fiecăruia. În sfârşit, îngerii din această ceată ridică oameni vrednici pentru a-i aşeza în funcţii importante, călăuzindu-i să nu primească puterea pe care le-o aduc aceste slujbe de dragul cinstirii şi al renumelui propriu, ci pentru a-L cinsti pe Dumnezeu, pentru a răspândi şi a creşte şi mai mult slava Lui sfântă şi pentru a sluji binele tuturor, precum şi nevoile generale ale tuturor celor din subordinea sa.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Puterile: poartă acest nume întrucât au putere asupra celui rău, limitând puterea demonilor, respingând ispitele aduse de către acesştia asupra oamenilor şi împiedicându-i pe demoni să le facă rău oamenilor pe cât şi-ar dori. Puterile îi întăresc pe asceţii vrednici în luptele şi nevoinţele lor duhovniceşti, păzindu-i, pentru ca aceştia să nu poată fi lipsiţi de Împărăţia Cerurilor. Ei îi ajută pe cei ce se luptă cu păcatele şi patimile să se izbăvească de gândurile cele necurate şi de hărţuielile duşmanului şi să îl biruiască pe cel rău.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stăpânirile: sau Stăpâniile sunt una din cetele îngereşti. Ei sunt numiţi astfel deoarece, fiind ei înşişi liberi, domnesc asupra îngerilor din cetele care urmează după ei. Astfel, ei nu-I mai slujesc lui Dumnezeu de teamă, ca nişte simpli slujitori. Ei Îi slujesc neîncetat de bunăvoie şi cu bucurie. Ei sunt aceia care dau autorităţilor pământeşti rânduite de Dumnezeu puterea guvernării prudente şi a administrării înţelepte. Ei îi mai învaţă pe oameni cum să îşi stăpânească simţurile, cum să îşi supună patimile şi dorinţele, cum să facă trupul slujitor sufletului, cum să-şi educe voinţa şi să ajungă deasupra tuturor ispitelor.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Începatoriile:sunt una din cetele îngereşti. Plini de tărie dumnezeiască, ei împlinesc repede voia Dumnezeului Celui Preaînalt şi Atotputernic, cea tare şi puternică. Lucrează mari minuni şi trimit harul facerii de minuni sfinţilor lui Dumnezeu care sunt vrednici de acest dar, pentru ca aceştia să poată face minuni precum vindecarea de boli sau înainte-vederea celor din viitor. Virtuţile îi ajută pe cei în nevoinţă şi pe cei copleşiţi de povara unei ascultări puse asupra lor de cineva şi ajută la purtarea neputinţelor celor slabi. Astfel se explică şi numele lor de "virtuţi", căci îi întăresc pe cei în nevoi. De asemeni, ei îi întăresc pe oameni întru răbdare, ca să nu se descurajeze în suferinţă, ci să poarte orice nenorocire în mod curajos, cu cuget tare şi cu smerenie, dând mulţumire pentru toate lui Dumnezeu, Cel ce toate le rânduieşte pentru binele nostru.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Arhanghelii: sunt numiţi marii purtători de veşti bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare şi mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeţilor, cunoaşterea şi înîelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete şi pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceştia, oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credinţă, luminându-le minţile cu lumina înţelegerii Evangheliei şi descoperindu-le adâncile taine ale credinţei.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Îngerii:la îngeri ne referim de asemenea ca la "Puteri ale Paradisului fără de trup". Îngerii sunt organizaţi în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngereşti. Cea mai importantă dintre aceste clasificări este cea făcută de cel ce-şi spunea Dionisie Areopagitul în secolul al IV-lea sau al V-lea în cartea sa Despre ierarhia cerească.
  În această lucrare autorul a intercalat câteva pasaje ambigue din
  Noul Testament, în special Efeseni 6:12 şi Coloseni 1:16, pentru a construi o schemă din trei Ierarhii, Sfere şi Triade de îngeri, fiecare Ierarhie conţinând trei Ordine sau Grupuri.Cuvântul înger înseamnă "mesager" sau "trimis" şi acest cuvânt exprimă natura serviciului angelic făcut oamenilor.